İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuat Uygunluğu Denetimi

İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında işyerinde düzenlenen kayıt ve belgelerin kanun ve yönetmeliklere uygun olup olmadığının denetlenmesi, olası bir iş ve SGK denetimi için ön çalışmanın yapılması, rapor yazılması.

Asgari İşçilik Denetimi

Asgari işçilik uygulaması; bir işin yürütümü için gerekli olan en az sigortalı sayısına, sigorta primine esas kazanç tutarına ve çalışma süresine uygun olarak işverence SGK’ya yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin tespitine yönelik bir uygulama olup, kayıt dışı istihdamın önlenmesini ve Kurum gelirlerinin artırılmasını amaçlamaktadır. Kurumun bu konudaki yasal süreçlerinin doğru planlanması ve uygulanması konusunda danışmanlık verilmektedir.

İSG Mevzuatı Uygunluğu Denetimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda işyeri ya da işyerlerinde yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği denetlenerek olası risklerin belirlenmesi, raporlanması.