Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişilerin işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimiyle birlikte verdiği hizmettir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

İş güvenliği uzmanlığı hizmeti, işyerlerinin faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında, çalışma sırasında kullanılan yöntem, çalışma şartları ve iş esnasında kullandıkları ekipman ve araçların incelenmesi ve çalışanlar açısından risk faktörü oluşturabilecek durumların tespit edilip işletme yönetimlerine raporlanmasını kapsar. Verilen raporların ışığında gerekli önlem ve tedbirlerin alınıp alınmadığının kontrolü, gerekli önlem ve tedbirlerin alınmadığının tespiti söz konusu ise gerekli işlemlerin yapılması için bu durumun bakanlığa bildirilmesi de iş güvenliği uzmanının sorumluluğundadır.

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

İşyeri hekimliği hizmeti, işyerindeki sağlık çalışmalarının kaydedilmesi, işyerinin bu kapsamdaki yasal yükümlülüklerinin denetimi, sağlık uygulamalarının ve muayenelerin yapılmasının sağlanması, işe girişte ve sonrasında periyodik kontrollerin yapılması, sağlık raporlarının hazırlanması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na ve saha denetlemelerine katılımını kapsar.

İşyeri Hemşiresi Hizmetleri

İşyerlerinde oluşabilecek acil durumlarda çalışanların sağlık durumlarının, yetkilendirilen hemşireler tarafından kontrol altına alınmasının sağlanması, iş sağlığı hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasını kapsamaktadır.

Risk Analiz Raporu

İşyerlerinde yapılan işin yapısından, çalışma metodundan ve iş esnasında kullanılan ekipman ve araçlardan kaynaklanan çeşitli riskler bulunmaktadır. Risk analiz raporu ise bu risklerin kazaya dönüşmemesi için analiz edilerek değerlendirilmesi ve tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaların tümüdür.