Duyuru 2021/181 Süreli Engelli Raporlarının…

DUYURU 2021/181 SÜRELİ ENGELLİ RAPORLARININ SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA Sağlık Bakanlığı tarafından 01.01.2020 sonrasında dolmuş süreli engelli raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edilmesi uygulamasına 01.09.2021 tarihi itibarıyla son verileceği ve raporların yenileme talepleri karşılanmaya devam edileceği açıklanmıştı. Ancak COVID-19 vaka sayılarının artması ve buna bağlı olarak sağlık hizmet sunucularında yoğunluk yaşanması nedeniyle konu yeniden…

Duyuru 2021/180 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun…

DUYURU 2021/180 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN BAZI GENELGELERİNDE YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2021/32 sayılı genelge ile bazı genelgelerde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin uygulamalarına ilişkin olmakla birlikte bu değişiklikler sınıflandırılarak aşağıdaki şekilde bilgilerinize sunulmuştur. 1. Malullük Aylığının Kesilmesine İlişkin Düzenleme (2018/38 Sayılı Genelge)…

Duyuru 2021/179 Geriye Yönelik Belge…

DUYURU 2021/179 GERİYE YÖNELİK BELGE DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 17.09.2021 tarihli genel yazı ile geriye yönelik belge değişikliği işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Genel olarak SGK birim memurlarında yapılacak işlemler için yapılan bu açıklamalar şöyledir; “E-bildirge V2 sisteminde yer alan “Tahakkuk Nedeni D” menüsünden geriye yönelik…

Duyuru 2021/178 Yeme İçme Hizmetlerinde KDV…

DUYURU 2021/178 YEME İÇME HİZMETLERİNDE KDV İNDİRİMİNİN SONA ERMESİ Cumhurbaşkanı kararıyla 01.01.2021 tarihinden 30.09.2021 tarihinde kadar yeme içme hizmetlerinde KDV oranının %1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle yeme içme hizmetlerinde KDV indiriminin devam edeceğine ilişkin yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmamış olduğundan bu tarih itibariyle KDV tutarının %8 olarak uygulanması gerekmektedir.…

Duyuru 2021/177 Vekaletnamede Tereddüt Edilen…

DUYURU 2021/177 VEKALETNAMEDE TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR HAKKINDA Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22.09.2021 tarihli genel yazıyla Kurum işlemlerinde kullanılan vekaletnamelere ilişkin tereddüt edilen hususlar hakkında açıklama yapılmıştır. İlgili genel yazıya göre Kuruma ibraz edilen vekaletname esas alınarak Sosyal Güvenlik Kurumunca işlem yapılabilmesi için; ✓ Vekilin avukat olması halinde baro pulu yapıştırılmış…

Duyuru 2021/176 İşyerlerinde Acil Durumlar…

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DÜZENLEME İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliği’nin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 1 Ekim 2021 tarihli ve 31615 sayılı…

Duyuru 2021/175 Sosyal Güvenlik Uygulamalarında…

DUYURU 2021/175 SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARINDA İKİNCİL MEVZUATIN SADELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında ikincil mevzuatın sadeleştirilmesi kapsamında 18.08.2021 tarih ve 35172 sayılı Resmî Gazete’ de ‘‘Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ yayımlanmıştır. Buna istinaden 30.09.2021 tarih ve 31614 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tebliğler ile ‘‘İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin…

Duyuru 2021/174 Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde…

DUYURU 2021/174 ÜCRET GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Ücret garanti fonu, sigortalıları hizmet akdine bağlı olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile oluşturulmuş bir…

Duyuru 2021/173 Covıd-19 PCR Test Sonucu…

DUYURU 2021/173 COVID-19 PCR TEST SONUCU VE AŞI BİLGİSİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN KAMUOYU DUYURUSU KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 28.09.2021 tarihinde yapmış olduğu kamuoyu duyurusunda “salgın hastalık gibi kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit eden durumlarda bu tehdidi ortadan kaldırabilmek amacıyla salgın hastalığın bulaşıcılığının önüne geçilebilmesini teminen kanunla yetki verilmiş kamu kurum ve…

Duyuru 2021/172 Sosyal Güvenlik Kurumunca…

DUYURU 2021/172 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGAT İŞLEMLERİ “SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK”, bugün Resmi Gazetede yayınlanarak 1 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanmıştır. 5510 Sayılı Kanun’un 88. Maddesinde Sosyal…